1.- Durant el mes d´agost es penjarà en la web la documentació pertinent a reomplir per les empreses i festers que vulguen fer us de la fotografia i vídeo durant les festes, especificant en aquest document en què actes estaran per poder passar aquest informe a la Policia Local.

2.- Tota aquella empresa o fester que no faça la sol·licitud online en temps i hora no podrà utilitzar l´espai públic per a poder fer fotos ni vídeo.

3.- En cap moment s´interferira en l´acte, així com en cap moment s´aturarà el procés d´aquest ni es traurà a cap càrrec del seu lloc protocol·lari.

4.- Durant les Entrades Mora i Cristiana, com en les ambaixades, s´acotarà el lloc per a poder fer fotografies i vídeo en les zones de l´arrancada de les Entrades, Plaça de l´Ajuntament i grada festera, tenint els vocals del Comitè d´Ordre tota potestat per poder expulsar de l’itinerari a qualsevol, o notificar-ho a la Policia.

En les ambaixades, hi haurà un lloc determinat per a poder fer les fotografies i vídeo. No interferint en cap moment al desenvolupament de l´acte. 

5.- Tota persona, empresa o fester que sol·licite la credencial deurà anar vestit amb gel·laba o vestit oficial de la filà a la que pertanya. En cap moment es podrà fer us de qualsevol gel·laba que no estiga autoritzada per la Federació, inclús aquesta, facilitarà gel·laba a tota empresa o particular que la sol·licite, tenint que tornar-la a la Federació en el moment que acaben la seua feina, a qualsevol membre de la Junta.

6.- Les empreses i/o particular s´obliguen a aportar a la Federació dos fotografies generals de festes de qualsevol acte, per a poder fer us d´elles lliurement en el llibre de festes o en qualsevol publicació, aquestes seran aportades en sistema digital i aniran signades per l´autor, per a poder sempre notificar-ho en la publicació

7.- Tots els fotògrafs i vídeo no festers, deuen conèixer que no entren en l´assegurança general de festes i que eximeixen a la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d´Altea i a l´Ajuntament d´Altea de qualsevol incident físic o material, això no resta perquè si ho desitgen puguen afegir-se al segur fester (únicament a nivell d´incidents físics) sempre i quan estiguen contractats pels càrrecs festers i aquestos es donen d´alta en la seua Filà amb l´abonament del segur corresponent.

8.- En cap moment podran pujar a les grades ni dels festers ni a la protocol de la Plaça de l´ajuntament, així com fer aturar les Entrades Mora i Cristiana: carrosses, ballets, esquadres, bandes, etc...

9.- En cas de sol·licitar l´accés al balcó de l´ajuntament el dia del pregó, únicament podran accedir 1 fotògraf per empresa, a l´igual que empreses de gravació.

10.- En cap moment es podrà accedir al Castell, ni prèviament, ni durant, ni després de les Ambaixades.

11.- Les credencials sempre seran portades en un lloc visible i es tornaran a la Federació en el moment que acaben les festes o l´acte per al que s´ha sol.licitat.

12.- No complir qualsevol de les normes establertes suposarà no poder sol.licitat credencial en el futur. 

13.- En tot moment es deurà fer cas a qualsevol membre del Comitè d´Ordre que forme part de l´organització dels actes, així com als membres de la Junta.

14.- Els fotògrafs oficials de Undef únicament tindran que fer la sol.licitut de la credencial sense tindre que fer cap abonament de segurs, però si cenyint-se a l´espai i normes. 

15.- Les empreses alteanes de fotografia i vídeo, que a més siguen festers, notificaran el número d´acompanyants en la seva faena, exhimint-los del pagament del segur, sempre i quan aporten la documentació precisa per a poder donar-los d´alta en el segur com a col.laboradors de la Festa. 
 
Top